A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Електрорадіотехнічний ліцей
місто Полтава

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до  державного навчального закладу

 «ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ  м. Полтави»

на 2020-2021 навчальний рік

І. Загальна частина       

1.1 Правила прийому до державного навчального закладу «ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ м. ПОЛТАВИ»  (далі – ліцей) розроблені відповідно до законодавства України та на основі «типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року за №823/23355.

1.2. До ліцею приймаються на навчання громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в ліцеї відповідно до чинного законодавства та/або міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту згідно з Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» (додаток 1).

1.5. Прийом громадян на первинну професійну  підготовку здійснюється у межах затверджених обсягів державного та регіонального замовлення відповідно до чинного законодавства.

1.6. Прийом громадян понад державне та регіонального замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі згідно «Типових правил», та затверджуються директором ліцею за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- видає вступнику розписку про прийом його документів, завірену підписом відповідального секретаря приймальної комісії та печаткою ліцею;

- проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в ліцей, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей та нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди.

Прийом учнів до ліцею здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України: серія  АЕ № 636155 від 25.02.2015 р.; та свідоцтва про атестацію ліцею: серія РД № 040781, виданого Міністерством освіти і науки України 18.07.2016 р.

Форма навчання – денна.

Порядок проходження медичного огляду вступників. Медичний огляд вступники проходять у закладах охорони здоров’я за місцем свого проживання для отримання медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) за формою 086/о (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012 року, № 110) з лікарським висновком про професійну придатність навчатися за обраною професією.

Медичну довідку (лікарський консультаційний висновок)  за формою 086/о вступники подають до приймальної комісії ліцею у визначений  термін.

Порядок роботи приймальної комісії

Приймальна комісія працює з понеділка до четверга з 8.00 до 17.00 год.; у п’ятницю з 8.00 до 16.00 год.

2.6. Прийом документів на навчання проводиться з 13 січня  по 31 серпня 2020 року, а у разі рішення Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо продовження набору - до 01.10.2020 р.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають до приймальної комісії особисто:

 • заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання;

 • документ про  освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за  державним та регіональним замовленням: свідоцтво про здобуття базової середньої освіти для вступників на базі базової середньої освіти, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти для вступників на базі повної загальної середньої освіти; в інших випадках-оригінал або завірену копію;

 • медичну довідку за формою 086/0 з лікарським висновком про професійну придатність навчатися за обраною професією, установлену чинним законодавством та довідку про усі щеплення (з дитинства);

 • 4 фотокартки розміром (3 х 4) см;

 • копію ідентифікаційного коду;

 • довідку з місця проживання та про склад сім’ї;

 • копію паспорта  (1, 2, 11 стор.);

 • автобіографію;

 • завірені копії документів, що дають право на пільги для вступу в ліцей.

Вступники пред’являють особисто документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»),  паспорт громадянина України у формі ID- картки  або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ двосторонній договір.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею здійснюється шляхом конкурсного відбору вступників на навчання.

Порядок проведення конкурсного відбору:

 •  комісія проводить співбесіду;

 •  враховує результати середнього бала свідоцтва про базову середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту;

Середній бал свідоцтв розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до свідоцтв та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. (Предмети, з яких зроблено запис «звільнений (а)» у загальну кількість не враховуються). Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок  відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір та співбесіду у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до ліцею поза конкурсом:

 • особи, яким  відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (професією), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним та/або регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 • особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує списки осіб, що рекомендовані до зарахування до навчання до ліцею за обраною формою навчання.

В протокол заносяться дані: прізвище, ім’я та по-батькові вступника; середній бал документа про освіту; пільги, які має вступник.

  1. Порядок оскарження результатів конкурсного відбору:

У разі  оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк   після  їх оголошення  подає  особисто у письмовій формі відповідну заяву на ім'я  голови  приймальної комісії. 

За наказом директора ліцею створюється апеляційна комісія, яка розглядає заяву та приймає рішення щодо зарахування на навчання.

Рішення апеляційної комісії приймається не пізніше 5 днів після оскарження та доводиться до відома вступника.

5.5. Зарахування до ліцею оформляється протоколом приймальної комісії та затверджується наказом директора ліцею.

Зарахування до ліцею може супроводжуватися укладанням договорів між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією чи установою) і випускником  (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

VІ. Прикінцеві положення

6.1.  Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що брали участь у конкурсному відборі, але не були зараховані на навчання до ліцею. При не виконанні державного та регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, у п’ятиденний термін з дня прийняття рішення  повертаються документи.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора