A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Електрорадіотехнічний ліцей
місто Полтава

Положення про внутрішню систему якості освіти

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ  М.ПОЛТАВИ»

 

НАКАЗ

01 вересня  2023 року                                                                № 66

м. Полтава

Про  затвердження Положення

про внутрішню систему якості

професійної (професійно-технічної) освіти

 

Відповідно до ст. 41 ч. 2 Закону України «Про освіту», з метою постійного підвищення якості освіти та якості освітньої діяльності, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу, розроблення структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, на підставі рішення педагогічної ради від 31 серпня 2023 року,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести  в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти у державному навчальному закладі «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави» (далі – Положення), що додається.

2.   Призначити заступника директора з навчально-виробничої роботи Чмихало О.В. координатором системи забезпечення якості освітньої діяльності.

3. Відповідальному за  інформаційне наповнення офіційного сайту ліцею Омельченко О.А. опублікувати даний наказ на офіційному сайті ліцею. 

4. Заступнику директора Чмихало О.В. ознайомити всіх працівників з Положенням та даним наказом.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                        Микола ГОРОБЕЦЬ

 

ПОГОДЖЕНО                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні педагогічної ради                     Директор ДНЗ «ЕРТЛ м. Полтави»

Протокол № 1                                                  ___________ Микола ГОРОБЕЦЬ

від 31 cерпня 2023 року                                 31 cерпня 2023 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

«ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ М. ПОЛТАВИ»

 

Полтава 2023

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Положення) є локальним нормативним документом ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ М. ПОЛТАВИ» (далі – Ліцей), який регламентує зміст і порядок функціонування внутрішньої системи забезпечення якості (далі – ВС) підготовки кваліфікованих робітників.

2. Положення розроблене відповідно до вимог частини 3 статті 41 Закону України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”, Наказу МОН України від 05.06.2021 № 509 “Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти”, Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року; згідно з освітніми стандартами з професій сфери послуг, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України 30.05.2006 року № 419; наказу МОН України від 07.12.2018 № 1369 “Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації” (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 221 від 18.02.2019 ), Критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН молодь- спорт від 13.04.2011 року № 329, Професійних стандартів: “Майстер виробничого навчання” (затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 17.08.2021 № 430), “Педагог професійного навчання” (затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20.06.2020 №1182), “Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти” (затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20.06.2020 №1182), Статуту Ліцею та інших нормативно-правових актів.

3. ВС професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) – це цілісна система об'єктивних та обґрунтованих діагностичних й оціночних процедур, сукупність організаційних, методичних і нормативних документів, що регламентують ефективне управління якістю П(ПТ)О.

4. Мета ВС П(ПТ)О полягає в об'єднанні й інтеграції організаційних, кадрових, матеріально-технічних, наукових та навчально-методичних ресурсів Ліцею для забезпечення високої якості підготовки конкурентоздатних кваліфікованих робітників, які досконало володіють загальнопрофесійними, професійними та ключовими компетентностями у відповідності з існуючими та перспективними потребами суспільства, ринку праці та особистості.

5. Завданнями ВС П(ПТ)О є:

- дотримання вимог законодавства України в галузі П(ПТ)О; - моніторинг та періодичний перегляд змісту освітніх програм;

- контроль за реалізацією стандартів П(ПТ)О та виконанням освітніх програм;

- моніторинг фахового рівня педагогічних працівників; створення необхідних умов для його підвищення; експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних працівників;

- моніторинг якості знань, умінь, навичок і компетентностей здобувачів П(ПТ)О, розроблення рекомендацій щодо покращення їх навчальних досягнень;

- удосконалення навчально-матеріальної бази Ліцею відповідно до вимог державних стандартів П(ПТ)О та підприємств-замовників кадрів;

- забезпечення співпраці з роботодавцями на умовах соціального партнерства;

- створення цифрового методичного забезпечення освітнього процесу;

- створення інноваційного навчально-методичного середовища, що ґрунтується на актуальних педагогічних методах і методиках, новаторських виробничих, інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологіях;

- забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях Ліцею;

- організація дослідно-експериментальної роботи та впровадження її позитивних результатів у освітній процес;

- впровадження актуальних програм з виховання та творчого розвитку здобувачів П(ПТ)О;

- оптимізація соціально-психологічного середовища Ліцею;

- використання фінансових коштів відповідно до завдань ВС П(ПТ)О;

- контроль стану прозорості освітньої діяльності Ліцею та оприлюднення інформації;

 - моніторинг результатів реалізації управлінських рішень керівництва Ліцею та розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня управлінської культури та освітнього менеджменту.

6. ВС Ліцею ґрунтується на таких принципах:

- автономії Ліцею;

- усвідомлення членами педагогічного колективу відповідальності за якість П(ПТ)О та освітньої діяльності Ліцею;

- визнання необхідності розроблення стратегії, політики і процедур забезпечення якості П(ПТ)О та освітньої діяльності Ліцею;

- орієнтації на поточні й майбутні потреби споживачів освітніх послуг, прагнення до перевищення їх очікувань;

- прийняття управлінських рішень на основі аналізу своєчасної, повної й об’єктивної інформації;

- уникнення конфлікту інтересів; - системного підвищення кваліфікації, самонавчання та самовдосконалення педагогічних працівників;

- управління освітньою діяльністю Ліцею та відповідними ресурсами як системою взаємопов’язаних процесів;

- співробітництво з усіма зацікавленими сторонами.

 

РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА ВС П(ПТ)О

 

ВС П(ПТ)О Ліцею містить наступні складові:

1. Стратегія та процедури забезпечення якості П(ПТ)О.

2. Освітнє середовище (далі – ОС).

3. Система оцінювання здобувачів П(ПТ)О (далі – СОЗ).

4. Педагогічна діяльність педагогічних працівників (далі – ПДПП).

5. Управлінські процеси Ліцею (далі - УП).

6. Механізми реалізації ВС П(ПТ)О.

Основними напрямами, за якими здійснюється оцінювання рівня якості освітньої діяльності Ліцею, є ОС, СОЗ, ПДПП, УП. До кожного з них сформовані компоненти (вимоги/правила), критерії та індикатори (показники) оцінювання. Стратегії та процедури забезпечення якості освітньої діяльності Ліцею і механізми реалізації ВС П(ПТ)О наведені у розділах 3 і 7; критерії і процедури оцінювання стану освітнього середовища – у розділі 4, критерії і процедури оцінювання здобувачів П(ПТ)О – у розділі 5, критерії і процедури оцінювання управлінської діяльності керівництва Ліцею – у розділі 6.

Компоненти (вимоги/правила) розподіляються за напрямами оцінювання наступним чином.

1. Освітнє середовище:

- забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці (в межах Ліцею);

- забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці (в період проходження виробничої практики);

- створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

 - формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

2. Система оцінювання здобувачів П(ПТ)О:

- система та механізми забезпечення академічної доброчесності здобувачів П(ПТ)О;

- наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів П(ПТ)О системи оцінювання їх навчальних досягнень;

- застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування навчальних досягнень кожного здобувача П(ПТ)О;

- спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів П(ПТ)О ключових компетентностей.

 3. Діяльність педагогічних працівників:

- ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою успішного формування (досягнення) загальнопрофесійних, професійних та ключових компетентностей здобувачів П(ПТ)О;

 - постійне підвищення професійного рівня і педагогічної та фахової майстерності педагогічних працівників;

- налагодження співпраці зі здобувачами П(ПТ)О, їх батьками (особами, які їх замінюють), працівниками Ліцею;

- організація діяльності педагогічних працівників на засадах академічної доброчесності;

- наявність відкритої, прозорої і зрозумілої процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

4. Управлінські процеси:

- організаційно-правові засади діяльності Ліцею;

- наявність стратегії розвитку та системи планування;

- формування контингенту здобувачів Ліцею;

- ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

- раціональність та ефективність використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази;

- організація освітнього процесу на основі конструктивної співпраці з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;

- результативність (якість) освітньої діяльності;

- формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності;

- наявність відкритої, прозорої і зрозумілої процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Ліцею;

- стипендіальне забезпечення та соціальний захист здобувачів Ліцею;

- організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії Ліцею з місцевою громадою;

- формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

 

РОЗДІЛ 3 СТРАТЕГІЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ П(ПТ)О

 

Стратегія (політика) забезпечення якості П(ПТ)О (далі – Стратегія) є визначальним чинником стратегічного управління освітньою діяльністю Ліцею. Стратегія формується педагогічним колективом Ліцею під керівництвом директора. Колегіальним органом управління Ліцею, який визначає Стратегію та затверджує процедури забезпечення якості П(ПТ)О, є педагогічна рада. Втілення в освітню діяльність затвердженої Стратегії здійснюється на всіх рівнях управління Ліцею. Кожен педагогічний працівник в межах своїх повноважень та відповідно до вимог чинних професійних стандартів несе персональну відповідальність за її реалізацію. Основними засадами Стратегії є:

- забезпечення якості П(ПТ)О, як головного пріоритету стратегічного управління освітньою діяльністю Ліцею шляхом дотримання встановлених процедур за підтримки і відповідальності усіх учасників освітнього процесу;

 - реалізація місії Ліцею щодо підготовки кваліфікованих робітників з актуальних на ринку праці професій і кваліфікацій, здатних професійно і творчо розвиватись, впроваджувати нові виробничі технології, бути мобільними та адаптивними до швидко змінюваних умов праці;

- формування і розвиток брендингу як дієвого інструменту управління Ліцею, який посилює його конкурентні позиції на ринку освітніх послуг.

Стратегія щодо забезпечення якості П(ПТ)О та освітньої діяльності Ліцею реалізується під контролем директора шляхом виконання відповідних процедур, в тому числі: оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання рівня набутих знань, умінь, навичок і компетентностей здобувачів П(ПТ)О, забезпечення освітнього процесу необхідними ресурсами; забезпечення стабільного функціонування інформаційних систем для ефективного управління закладом, здійснення процесу розроблення та оприлюднення критеріїв, правил і процедур діяльності педагогічних працівників тощо.

Стратегія та процедури забезпечення якості П(ПТ)О ґрунтуються на наступних принципах:

- процесного підходу, що передбачає діяльність Ліцею, як сукупності освітніх процесів, що спрямовані на реалізацію визначеної стратегічної мети; в цьому випадку управління якістю освітніх послуг реалізується через функції планування, організації, мотивації та контролю;

- цілісності, котра вимагає єдності впливів освітньої діяльності, їх підпорядкованості визначеній меті забезпечення якості освітнього процесу;

 - розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовищ, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;

- партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну зацікавленість суб’єктів освітнього процесу відповідно до їх поточних та майбутніх потреб у досягненні високої якості освітнього процесу;

- відповідності освітнім стандартам П(ПТ)О;

- відповідальності Ліцею щодо забезпечення якості П(ПТ)О та освітньої діяльності;

- системності в управлінні якістю П(ПТ)О на всіх стадіях освітнього процесу;

- здійснення обґрунтованого моніторингу якості П(ПТ)О;

- довіри та готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

- відкритості і прозорості, що передбачає відкритий доступ до інформації про процеси, які відбуваються в Ліцеї на всіх етапах забезпечення якості П(ПТ)О.

ВС П(ПТ)О в Ліцею передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 1. Розроблення й оновлення нормативно-методичної бази з питань забезпечення якості П(ПТ)О та освітньої діяльності Ліцею.

2. Сприяння формуванню академічної культури здобувачів П(ПТ)О.

3. Організація і здійснення моніторингу якості П(ПТ)О та освітньої діяльності за такими напрямами:

- якість освітнього процесу (проведення уроків теоретичного і виробничого навчання), функціонування освітнього середовища; задоволення здобувачів П(ПТ)О рівнем викладання, педагогічних працівників – умовами праці;

- якість робочих навчальних планів і освітніх програм;

- якість умов, необхідних для здійснення освітнього процесу (кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників);

 - якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів П(ПТ)О, рівень сформованості загальнопрофесійних, професійних і ключових компетентностей, працевлаштування випускників).

4. Періодичний аналіз та перегляд робочих навчальних планів і освітніх програм щодо їх відповідності нагальним вимогам ринку праці, потребам здобувачів П(ПТ)О.

5. Організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів П(ПТ)О та педагогічних працівників з питань якості організації освітнього процесу.

6. Забезпечення наявності та безперебійної роботи інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.

7. Інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості П(ПТ)О й освітньої діяльності Ліцею через інформаційні ресурси.

8. Формування (на підставі моніторингових досліджень) рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості П(ПТ)О та освітньої діяльності.

9. Забезпечення дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками Ліцею та здобувачами П(ПТ)О, у тому числі недопущення академічного плагіату.

 

РОЗДІЛ 4 ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

Оцінювання рівня забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці в Ліцею здійснюється за наступними критеріями:

1. Будівлі, споруди, приміщення і територія Ліцею є безпечними і нешкідливими для навчання та праці.

 2. Ліцей забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітніх програм з професій електротехнічних, машинобудівних та сфери послуг.

3. Здобувачі П(ПТ)О та працівники Ліцею обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

4. Працівники та здобувачі П(ПТ)О обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку з ними чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.

5. В Ліцеї створені умови для харчування здобувачів П(ПТ)О.

6. В Ліцеї створені умови для безпечного використання мережі Інтернет.

7. У Ліцеї і забезпечуються адаптація та інтеграція здобувачів П(ПТ)О перших курсів до освітнього процесу.

8. Створені умови для медичного обслуговування здобувачів П(ПТ)О та працівників Ліцею. Оцінювання рівня забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці в період виробничої практики здійснюється за наступними критеріями:

1. На час виробничого навчання і виробничої практики здобувачам П(ПТ)О забезпечуються робочі місця, безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм та угод з роботодавцями.

2. Під час проходження виробничого навчання і виробничої практики праця здобувачів П(ПТ)О не використовується для цілей, не передбачених освітніми програмами.

Оцінювання наявності будь-яких форм насильства та дискримінації в Ліцеї реалізується за такими критеріями:

1. Заклад професійної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу.

2. Правила внутрішнього розпорядку Ліцею забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

3. Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) Ліцею, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.

Оцінювання рівня сформованості розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору Ліцею здійснюється за наступними критеріями:

1. Приміщення та територія Ліцею облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

2. В Ліцеї застосовуються методики та технології роботи зі здобувачами П(ПТ)О з особливими освітніми потребами (у разі потреби).

3. Ліцей взаємодіє з батьками (особами, які їх замінюють) здобувачів П(ПТ)О з особливими освітніми потребами, залучає їх до необхідної підтримки здобувачів П(ПТ)О під час здобуття П(ПТ)О (за наявності здобувачів П(ПТ)О з особливими освітніми потребами).

4. Освітнє середовище мотивує здобувачів П(ПТ)О до оволодіння загальноосвітніми, загальнопрофесійними. професійними, ключовими компетентностями, ведення здорового способу життя.

5. У Ліцеї на базі бібліотеки створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу.

6. Заклад професійної освіти планує та реалізує заходи щодо залучення здобувачів П(ПТ)О та педагогічних працівників до позаурочної виховної діяльності.

 

РОЗДІЛ 5 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ П(ПТ)О

 

5.1 Критерії і процедури оцінювання здобувачів П(ПТ)О

Критерії і процедури оцінювання здобувачів П(ПТ)О визначаються у відповідності до Типових критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О (слухачів) з професійної підготовки у системі професійно-технічної освіти (далі – Типових критеріїв) та вимог стандартів П(ПТ)О шляхом їх конкретизації відповідно до змісту навчальних предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, форм організації і контролю освітнього процесу, видів діяльності здобувачів П(ПТ)О. Об'єктами оцінювання навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О із загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки є загальнотехнічні, професійні, технологічні, спеціальні знання й компетентності, здобуті в процесі оволодіння відповідними навчальними предметами та уміннями; навичками щодо застосування цих знань при виконанні як типових, так і нестандартних завдань в межах освітніх програм. Об'єктами оцінювання навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О з професійно-практичної підготовки є уміння застосовувати здобуті професійні знання і компетентності для виконання навчально-виробничих або контрольних завдань.

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О є: контролююча, навчальна, діагностико- коригуюча, стимулюючо-позитивна, виховна.

При визначенні навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О з професійно- теоретичної підготовки аналізу підлягають:

- рівень самостійності при здійсненні пізнавальної діяльності, відповідях та виконанні практичних завдань з допомогою, з частковою допомогою, з консультативною допомогою викладача, самостійно;

- рівень відтворення навчального матеріалу: рівень розпізнання, рівень запам'ятовування без розуміння або з розумінням, в неповному обсязі (елементи, фрагменти, основні положення, основний навчальний матеріал), в повному обсязі, правильно або з помилками та неточностями тощо;

- характеристики якості знань: глибокі, узагальнені, системні, міцні, осмислені, гнучкі, дійові;

- характеристики відповіді здобувача П(ПТ)О: цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, правильність; - рівень застосування знань, умінь, навичок і компетентностей для виконання практичних або контрольних завдань: усвідомлено або неусвідомлено, в неповному обсязі, повному обсязі, за типовим алгоритмом (послідовністю дій), за самостійно розробленим алгоритмом, правильно або з помилками та неточностями;

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, систематизувати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити висновки тощо;

- характер помилок та здатність їх виправляти; - самостійність оцінних суджень.

При визначенні навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О з професійно- практичної підготовки аналізу підлягають:

- рівень професійних знань, необхідних для виконання даної роботи;

- рівень володіння прийомами та технологічними операціями, необхідний для виконання даної роботи;

- рівень самостійності здобувача П(ПТ)О у процесі організації роботи та виконання навчально-виробничого або контрольного завдання: з допомогою, з консультативною допомогою майстра виробничого навчання (наставника виробничої практики, інструктора), самостійно;

- характер виконання навчально-виробничого або контрольного завдання (за типовим або самостійно складеним алгоритмом; в типовій, ускладненій або нестандартній ситуації);

- обсяг і правильність виконання навчально-виробничого або контрольного завдання;

- уміння застосовувати прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи;

- відповідність результату роботи вимогам кваліфікаційної характеристики з обраної професії відповідного ступеня П(ПТ)О на даний період навчання;

- рівень виконання діючих якісних і кількісних показників (норми виробітку, норми часу тощо);

- уміння дотримуватись нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів в процесі виконання роботи;

- характер помилок та здатність їх виправити;

- рівень опанування основами професійної культури та здатності до продуктивної і творчої співпраці в колективі;

- уміння організувати робоче місце;

- рівень дотримання правил охорони праці. Ці орієнтири покладені в основу виокремлення чотирьох рівнів навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О: початкового, середнього, достатнього, високого, які формуються на основі 12-ти бальної шкали оцінювання.

В Ліцеї розробляються:

1. Критерії кваліфікаційної атестації випускників (разом з
роботодавцями), які погоджуються з регіональними органами освіти.

2. Критерії оцінювання професійних компетентностей здобувачів
П(ПТ)О з навчальних предметів професійно-
теоретичної, професійно-практичної підготовки, що формуються
викладачами і майстрами виробничого навчання та ухвалюються
відповідними методичними комісіями Ліцею.

Зазначені критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів
П(ПТ)О використовуються у
ліцеї під час визначених законодавством видів
контролю за навчально-виробничим процесом, причому, бали 1-3
відповідають параметру – «не знає/не вміє», 4-12 - «знає/вміє». Оцінювання
набутих компетентностей під час Державної або проміжної (поетапної)
кваліфікаційної атестації може здійснятись за параметрами: «знає – не знає»;
«уміє – не вміє» або за 12-ти бальною шкалою.

Процедурами, що забезпечують оцінювання навчальних досягнень
здобувачів П(ПТ)О в
ліцеї є поточний, тематичний, за навчальним модулем,
проміжний і вихідний контроль.

Поточний контроль передбачає поточне оцінювання здобувачів
П(ПТ)О з предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної
підготовки, яке визначається на підставі усних та письмових відповідей,
рівня виконання контрольних та домашніх робіт, лабораторно-практичних
завдань та інших форм контролю, що не суперечать етичним та методико-
педагогічним нормам.

Поточні оцінки під час уроку виробничого навчання виставляються за
підсумками виконаного здобувачами П(ПТ)О кожного навчально-
виробничого завдання, а також шляхом спостереження за правильністю
виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням
обладнання, інструментів, пристосувань та виконанням вимог охорони праці.
Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та
фронтальне опитування; робота з таблицями, графіками, схемами; робота з
кресленнями, інструкційно-технологічними картами; виконання різних видів
письмових робіт, тестів; взаємоконтроль здобувачів П(ПТ)О у парах і групах;
самоконтроль тощо.

Тематичне оцінювання застосовується під час тематичного контролю
навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О після завершення опрацювання
теми освітньої програми з предметів загальнопрофесійної, професійно-
теоретичної та професійно-практичної підготовки. Тематичне оцінювання
навчальних досягнень здобувачів освіти забезпечує:

- усунення безсистемності в оцінюванні;

- підвищення об'єктивності оцінки набутих компетентностей;

- індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

- систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;

- концентрацію уваги здобувачів П(ПТ)О до найважливіших змістових
аспектів кожного предмета.

Навчальні досягнення здобувачів П(ПТ)О з предметів теоретичного
навчання за семестр визначаються поточними та тематичними оцінками; з
професійно-практичної підготовки – на підставі поточних і тематичних
оцінок та оцінювання перевірних робіт.

Оцінювання за навчальним модулем здійснюється з предметів
теоретичного та виробничого навчання після оволодіння здобувачами
П(ПТ)О кожного навчального модуля.

Проміжне оцінювання здійснюється в межах проміжного контролю і
передбачає проведення семестрових заліків, річних підсумкових заліків,
проміжної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційного іспиту),
індивідуальних завдань.
Річні оцінки виставляються на підставі семестрових
навчальних оцінок та заліків з предметів, що передбачені освітніми
програмами.

Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка
включає: кваліфікаційну пробну роботу, яка відповідає вимогам освітньо-
кваліфікаційної характеристики випускника відповідного кваліфікаційного
рівня; державний кваліфікаційний іспит або захист дипломної роботи,
проекту чи творчої роботи, що їх замінює. Державна або проміжна
(поетапна) кваліфікаційна атестація проводиться за результатами здобуття
кожної професійної кваліфікації.

 

5.2 Академічна доброчесність здобувачів П(ПТ)О

Система та механізми забезпечення в Ліцеї академічної доброчесності здобувачів П(ПТ)О висвітлені в Положенні про академічну доброчесність (далі – ПАД) ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ М. ПОЛТАВИ», в тому числі:

- умови дотримання академічної доброчесності;

 - відповідальність за порушення академічної доброчесності;

- порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами П(ПТ)О та притягнення їх до академічної відповідальності;

 - оскарження рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності здобувачів П(ПТ)О;

- порядок попередження фактів порушення здобувачами П(ПТ)О академічної доброчесності і професійної етики.

 

РОЗДІЛ 6 ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Критерії і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників застосовуються з метою організації їх безперервного розвитку та мотивування до системного вдосконалення професійних компетентностей.

6.1 Критерії і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

Критеріями і процедурами оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників визначені такі: призначення на посаду, атестація, сертифікація, підвищення кваліфікації. Процедура призначення на посаду педагогічного працівника регулюється чинним законодавством (укладення контрактів) відповідно до встановлених вимог. Процедура атестації педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне та комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Атестація здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників і є обов'язковою. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності. Комплексну оцінку діяльності педагогічних працівників за міжатестаційний період здійснює атестаційна комісія I рівня (у випадку присвоєння кваліфікаційних категорій: «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії») та атестаційна комісія III рівня (у випадку присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань: «старший викладач», «викладач-методист», «вихователь- методист», «майстер виробничого навчання I категорії», «майстер виробничого навчання II категорії»). Атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О з предмета, що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичної комісії, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо. Зазначена процедура може бути черговою або позачерговою. У переважній більшості педагогічні працівники проходять чергову атестацію, яка здійснюється не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. Позачергова атестація проводиться з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання не раніш, як через два роки після присвоєння попередньої. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді; викладачам, вихователям, соціальним педагогам, практичним психологам присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання; майстрам виробничого навчання, керівникам гуртків – встановлюються тарифні розряди та присвоюються педагогічні звання. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Необхідною умовою чергової атестації є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах вільного вибору форм навчання, програм і суб’єктів підвищення кваліфікації. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі П(ПТ)О та забезпечення якості П(ПТ)О. Відповідно до Закону України "Про освіту" загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Для викладачів і майстрів виробничого навчання, які проводять освітній процес з предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, не встановлено чіткої регламентації обсягу навчального часу за роками, але загальна кількість академічних годин за міжатестаційний період має бути не менше 150. За результатами успішного проходження відповідного навчання (курсів) суб’єктом підвищення кваліфікації надається свідоцтво або сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічного працівника з вказівкою кількості відпрацьованих академічних годин, які є дійсними упродовж п’ятьох років. Окрім підвищення кваліфікації законодавчо визначено процедуру сертифікації педагогічних працівників. На відміну від атестації і підвищення кваліфікації сертифікація відбувається на добровільних засадах, виключно за ініціативою педагогічного працівника. Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Формування та забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

 

6.2 Система та механізми забезпечення в Ліцеї академічної доброчесності педагогічних працівників

Система та механізми забезпечення в Ліцеї академічної доброчесності педагогічних працівників висвітлені в Положенні про академічну доброчесність (далі – ПАД) ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ М. ПОЛТАВИ», в тому числі:

- умови дотримання академічної доброчесності;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності; -заходи з попередження фактів порушення норм академічної доброчесності та професійної етики;

- встановлення фактів порушення академічної доброчесності;

- оскарження рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності.

 

РОЗДІЛ 7 УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

7.1 Критерії та процедури оцінювання управлінської діяльності Критерії і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників спрямовані на забезпечення якості П(ПТ)О в Ліцеї і ґрунтуються на неухильному дотриманні вимог законодавства.

Управлінський цикл передбачає стратегічне та поточне планування освітньої діяльності, організацію освітнього процесу, здійснення моніторингу виконання поставлених завдань та інші дії. Важливими процедурами, що забезпечують якість управлінських процесів, є планування всіх напрямів діяльності Ліцею, визначення режиму його роботи, прийняття на роботу та звільнення працівників, забезпечення відкритого доступу до певної інформації, визначеної законодавством, реагування на звернення, випадки булінгу тощо. Критерії оцінювання рівня управлінської діяльності керівних працівників Ліцею формуються відповідно до 12-ти вимог (правил), що наводяться нижче.

Вимога 1. Організаційно-правові засади діяльності Ліцею:

1.1 У Ліцеї наявні установчі, реєстраційні та дозвільні документи, що відповідають вимогам нормативно-правових актів.

1.2. В закладі професійної освіти наявні організаційні та розпорядчі документи, що відповідають вимогам нормативно-правових актів.

Вимога 2. Наявність стратегії розвитку та системи планування:

 2.1. У Ліцеї затверджено стратегію та програму його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.

2.2. В Ліцеї річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії та програми його розвитку.

2.3. У закладі професійної освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості П(ПТ)О.

2.4. Керівництво Ліцею планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання.

Вимога 3. Формування контингенту здобувачів П(ПТ)О:

 3.1 Прийом на навчання здобувачів П(ПТ)О здійснюється відповідно до правил прийому в межах затвердженого регіонального замовлення та згідно з укладеними угодами з юридичними і фізичними особами.

3.2. Чисельність здобувачів П(ПТ)О відповідає ліцензійному обсягу Ліцея.

3.3. В Ліцеї здійснюється профорієнтаційна робота (заходи щодо професійної орієнтації молоді на підготовку та отримання робітничої професії).

Вимога 4. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників:

4.1. Керівник Ліцею формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до чинних професійних стандартів, штатного розпису та освітніх програм.

4.2. Керівництво закладу мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, впровадження інновацій.

4.3. Керівництво Ліцею сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

Вимога 5. Раціональність та ефективність використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази:

5.1. Ліцей співпрацює з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, громадськими організаціями та об’єднаннями, іншими фізичними та юридичними особами з метою залучення фінансових, інших ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку.

Вимога 6. Організація освітнього процесу на основі конструктивної співпраці з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями:

6.1. В Лцеїі створюються необхідні умови для проведення професійно- практичної підготовки здобувачів П(ПТ)О (у тому числі в умовах виробництва).

Вимога 7. Результативність (якість) освітньої діяльності:

7.1. Результати поточного, тематичного, проміжного та вихідного контролю навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О відповідають фактичному рівню.

7.2. У Ліцеї кваліфікаційна атестація проводиться у формі державних кваліфікаційних атестацій або поетапно кваліфікаційних атестацій.

7.3. Ліцей сприяє працевлаштуванню випускників, котрі здобували освіту за регіональним та/або державним замовленням.

Вимога 8. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності:

8.1. Ліцей впроваджує політику академічної доброчесності та сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

Вимога 9. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Ліцею:

9.1. Керівництво закладу професійної освіти дотримується встановлених вимог щодо правил і процедур оцінювання їх діяльності.

Вимога 10. Стипендіальне забезпечення та соціальний захист здобувачів П(ПТ)О:

10.1. Здобувачі П(ПТ)О на період навчання забезпечуються стипендіями у визначеному порядку.

10.2. В Ліцеї організовано соціальний захист здобувачів П(ПТ)О.

Вимога 11. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії Ліцею з місцевою громадою:

11.1. В закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу.

11.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.

11.3. Керівництво Ліцею створює умови для розвитку громадського самоврядування.

11.4. Керівництво закладу сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.

 11.5. Режим роботи Ліцеї та розклад занять враховують вимоги освітніх програм.

Вимога 12. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм:

12.1. Керівництво Ліцею сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує взаємну довіру та конструктивну взаємодію здобувачів П(ПТ)О, їх батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних та інших працівників Ліцею.

12.2. Ліцей оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

 

РОЗДІЛ 8 МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВС П(ПТ)О

 

Механізми реалізації ВС П(ПТ)О передбачають здійснення періодичного моніторингу та самооцінювання (раз на рік) компонентів ВС П(ПТ)О за визначеними напрямами відповідальними посадовими особами і представниками громадських структур Ліцею, на основі ефективних методів збору інформації та відповідного інструментарію. Методами збору інформації визначені такі: спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання), вивчення документації. Процедури та результати оцінювання узагальнюються і відображаються у табличній формі, яка містить наступні графи: напрями, компоненти, критерії та індикатори оцінювання; періодичність оцінювання, відповідальні за оцінювання, методи збору інформації та інструментарій, форма узагальнення інформації, управлінське рішення. Отримана інформація оцінюється за цифровою чотирирівневою (десятирівневою) шкалою та орієнтовними рівнями оцінювання Ліцею щодо дотримання ним вимог/правил організації освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти спочатку за індикаторами, потім узагальнюється за критеріями, компонентами, напрямами і в цілому по Ліцею.

Результати оцінювання та узагальнення передаються адміністрації Ліцею для прийняття відповідного управлінського рішення щодо удосконалення якості П(ПТ)О в Ліцеї.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора