A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Електрорадіотехнічний ліцей
місто Полтава

Положення про академічну доброчесність

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ  М.ПОЛТАВИ»

 

НАКАЗ

12 жовтня  2022 року                                                               № __

м. Полтава

Про  затвердження Положення

про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу

Керуючись п.7 ст.42 Закону України «Про освіту», з метою дотримання професійних стандартів та етичних принципів учасників освітнього процесу державного навчального закладу «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави», на підставі рішення педагогічної ради від 12 жовтня 2022 року,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу державного навчального закладу «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави» (далі – Положення), що додається.

2.   Увести в дію Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу державного навчального закладу «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави».

3. Створити комісію з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників у складі:

Горобець М.М. – директор - голова комісії;

Чмихало О.В., заступник директора з навчально-виробничої роботи – заступник голови комісії;

Вербова Ю.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог;

Ластовка М.І., голова профспілкового комітету ліцею, методист - секретар комісії;

Григорьєва С.В. – методист;

Лобода Л.П., викладач;

Халітов В.І., майстер виробничого навчання;

Чепурнов О.О., голова батьківського комітету ліцею;

Тімошевський Р.М., представник учнівського самоврядування.

4. Комісії організувати свою роботу відповідно до Положення про дотримання академічної доброчесності в державному навчальному закладі «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави».

5. Відповідальному за  інформаційне наповнення офіційного сайту ліцею    Ластовці М.І. опублікувати даний наказ на офіційному сайті ліцею. 

6. Заступнику директора Чмихало О.В. ознайомити всіх працівників з Положенням та даним наказом.

7. Відповідальність за дотримання Положення та виконання даного наказу покласти на заступників директора Чмихало О.В., Вербову Ю.В.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                        Микола ГОРОБЕЦ

 

ПОГОДЖЕНО                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні педагогічної ради                     Директор ДНЗ «ЕРТЛ м. Полтави»

Протокол № ___                                            ___________ Микола ГОРОБЕЦЬ

від __________2022 року                              ___________2022 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ М. ПОЛТАВИ»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про академічну доброчесність у ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ М. ПОЛТАВИ» (далі - Положення) спрямоване на забезпечення провадження освітньої діяльності, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини»(1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку.

1.3. Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, підвищення авторитету закладу та підвищення довіри до результатів навчання.

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов'язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, зобов'язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Академічна доброчесність є одним із принципів освітньої діяльності закладу освіти.

1.6. Забезпечення академічної доброчесності є складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі освіти.


ІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової, творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання або наукових, творчих досягнень.

2.2. Загальними моральними принципами, якими керуються учасники освітнього процесу, є:

- Принцип законності. У своїй діяльності усі учасники освітнього процесу мають суворо дотримуватися законодавства, а також стимулювати до цього інших.

- Принцип чесності та порядності. У навчальній діяльності, в науково-методичних дослідженнях, в практичній роботі усі учасники освітнього процесу зобов’язані діяти чесно, бути відвертими і порядними.

- Принцип справедливості. У взаємовідносинах між учасниками освітнього процесу важливим є неупереджене ставлення один до одного, правильне й об’єктивне оцінювання результатів навчальної, дослідницької та трудової діяльності.

- Принцип взаємної довіри. Атмосфера довіри заохочує вільний обмін ідеями та інформацією, сприяє співпраці та ефективному продукуванню нових ідей.

- Принцип компетентності й професіоналізму. Вихованці та педагоги закладу освіти зобов’язані підтримувати найвищий рівень компетентності у навчанні та роботі, підвищувати свій освітній та науковий рівень як форми здійснення принципу «освіта протягом усього життя».

- Принцип відповідальності. Вихованці та педагоги закладу освіти мають право брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання і бути прикладом для інших.

- Принцип партнерства й взаємодопомоги. З метою підвищення якості навчальних та науково-дослідницьких результатів учасники освітнього процесу орієнтуються на партнерську взаємодію.

- Принцип взаємоповаги. Повага у освітньому середовищі має бути взаємною, виявлятися як до інших, так і до себе. Варто цінувати і поважати різноманітні, а іноді й протилежні думки та ідеї.

- Принцип прозорості. Щоб уникнути зловживань посадовими особами необхідно, щоб усі процедури, які стосуються освітньої, господарської та фінансової діяльності, були прозорими і нескладними.

2.3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

2.4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

2.5. Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства під іменем особи, яка не брала участі в їх створенні;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів, за винятком оприлюднення таких у дисертаційних дослідженнях відповідно до вимог чинного законодавства;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях, наступне використання такої інформації, наукових результатів в академічній роботі;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних  даних, що пов’язані зі здійсненням освітнього процесу чи наукових досліджень, наступне використання такої інформації, наукових результатів у академічній роботі;

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;

шахрайство – використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);

– проходження процедур контролю знань підставними особами;

– придбання або отримання виконаних на замовлення академічних текстів у інших осіб та подання їх як власних результатів навчальної або наукової діяльності;

– підробка підписів у офіційних документах (відомостях, актах, звітах, договорах тощо);

– посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

– здавання різними особами робіт з однаковим змістом.

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги чи неправомірної вигоди в освітньому процесі;

несанкціонована співпраця – навмисна чи усвідомлена допомога або спроба допомоги іншій особі в здійсненні акту академічної недоброчесності, а також виконання на замовлення або продаж академічних текстів;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти науково-педагогічними працівниками.

ІІІ. ПРАВИЛА ТА НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ, ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

3.1. Всі учасників освітнього процесу та працівники повинні виконувати:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

- утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;

- дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

- запобігання корупції, хабарництву;

- збереження, поліпшення та раціонального використання навчально - матеріальної бази закладу;

- дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

- дотримання норм про авторські права;

- надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

- невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

3.2. Неприйнятним для всіх учасників освітнього процесу та працівників:

– порушення норм Конституції України, чинного законодавства України про освіту, а також локальних нормативних документів ліцею;

– навмисне перешкоджання навчальній, науковій чи трудовій діяльності учасників освітнього процесу ліцею;

– запізнення на роботу або пропуски навчальних занять без поважної причини;

– вживання наркотичних речовин, розпивання алкогольних напоїв та куріння на території ліцею;

– пронесення в ліцей речей, що можуть нашкодити життю та здоров’ю людини;

– прояви різних форм агресії;

– поширення неправдивої та компрометуючої інформації про учасників освітнього процесу чи працівників ліцею;

– перевищення повноважень під час навчання, трудової діяльності або проведенні наукових досліджень;

– використання службових і родинних зв’язків з метою отримання нечесної переваги в навчальній, науковій чи трудовій діяльності;

– ведення в ліцеї політичної, релігійної чи іншої пропаганди;

– використання символіки ліцея в заходах, не пов’язаних із діяльністю ліцею;

– завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-технічній базі ліцею;

- порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ліцею;

- використання мобільних телефонів під час навчального процесу, нарад, офіційних заходів;

- порушення академічної доброчесності.

3.3. Кожен здобувач освіти у своїй навчальній діяльності повинен дотримуватися моральних норм, правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності:

– самостійно (крім випадків, які передбачають групову роботу), сумлінно та вчасно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

– бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

– активно займатися самостійною роботою, знаходити інформацію з надійно перевірених джерел, додатково опрацьовувати нову літературу та Інтернет ресурси, вказані в методичних рекомендаціях викладачів;

– не допускати плагіату у своїх роботах, завжди робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права, поважати право інтелектуальної власності, наукові та навчальні здобутки інших;

– надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;

– дотримуватися правил ділового спілкування та комунікації зі викладачами та співробітниками ліцею;

– поважати думки інших учнів, уміти вести дискусію, аргументовано відстоюючи свою точку зору;

– не принижувати будь-яким чином гідність учасників освітнього процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб;

– не використовувати та запобігати використанню з боку інших учнів службових або родинних зв’язків для отримання нечесної переваги в навчальній діяльності.

3.4. Кожен педагогічний працівник у своїй діяльності повинен дотримуватися етики ділового спілкування та принципів академічної доброчесності:

– забезпечувати якість викладання навчальних дисциплін відповідної освітньої програми на високому науково-теоретичному й методичному рівнях;

– сприяти творчій активності та становленню громадянської позиції здобувачів освіти;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, використовувати новітні педагогічні технології та інформаційно-комунікаційні засоби навчання, актуальні й достовірні джерела інформації;

– керуватися принципами об’єктивності та прозорості під час оцінювання знань і компетентностей здобувачів освіти;

– виховувати патріотизм, повагу до культурних цінностей української нації, її історико-культурних надбань і традицій;

– не допускати плагіату та робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей, дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– приходити на всі заняття вчасно і не залишати аудиторію передчасно, використовувати ефективно академічний час для досягнення результатів навчання, визначених у робочій програмі навчальної дисципліни;

– ретельно та грамотно складати методичні вказівки й рекомендації до самостійної роботи учнів, вказуючи наявні новітні надходження літератури та Інтернет ресурси, надавати вичерпні консультації здобувачам освіти у відведений для цього час;

– надавати достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

– контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;

– поважати думку кожного здобувача освіти, заохочувати і надавати всім рівні можливості при обговоренні дискусійних питань;

– дотримуватися принципів аполітичності, віротерпимості в освітньому процесі;

– не принижувати будь-яким чином гідність учасників освітнього процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб;

– дотримуватися норм культури спілкування у процесі комунікації зі здобувачами освіти, педагогічними працівниками, співробітниками та гостями ліцею;

– для запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного з неакадемічним характером відносин, уникати двозначних відносин зі здобувачами освіти, зокрема: прямого чи непрямого отримання подарунків або послуг від здобувачів освіти в обмін на дії та рішення, що належать до компетенції викладача; обговорення професійних, особистих якостей співробітників чи учасників освітнього процесу.

ІV. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.2. Положення доводиться до батьків учнів на батьківських зборах, а також оприлюднюється на сайті закладу.

4.3. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (списування, плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації).

V. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

5.1 Для прийняття рішення про призначення відповідальності за порушення академічної доброчесності створюється незалежний орган – комісія з попередження порушення академічної доброчесності (далі –  Комісія).

5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківська громадськість.

Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради колективу. Термін повноваження Комісії – 1 рік.

5.3. Комісія розглядає питання порушення норм цього Положення за потребою або за заявою учасника освітнього процесу.

5.4. Комісія в разі встановлення фактів порушення академічної доброчесності надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності учасника освітнього процесу.

5.5. Комісія звітує про роботу двічі на рік.

VІ. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

6.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

6.2. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

- анулювання конкурсної роботи та недопущення до участі в даному заході;

- відрахування із закладу освіти.

6.3. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається Комісією з урахуванням Закону України «Про освіту» та цього Положення.

6.4. За дії (бездіяльність) щодо порушення академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законодавством.

VІІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО 
ПРИТЯГНЕННЯ ДО АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовлятися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

7.2. За дії (бездіяльність), що цим Положенням визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

VIІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Положення та зміни до нього ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту затвердження наказом директора закладу освіти.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора